Veterinärmedicinska Föreningen (VMF) är en av två studentkårer på SLU campus Ultuna. Vår studentkår är för veterinär- och DSS-studenter, de som läser TU-vetutbildningen samt forskarstuderande på VH-fakulteten.

VMF är medlem i Sveriges förenade studentkårer, SFS och SLU:s Samlade Studentkårer, SLUSS. Vi samarbetar även med Uppsala studentkår och Kuratorskonventet i olika frågor som rör Uppsala som studieort.

Vårt arbete

Studiebevakning är VMF:s viktigaste uppgift som löpande sköts av Utbildningsutskottet (UU). VMF studiebevakar för djursjukskötar-, veterinär- och TUvet-utbildningarnas studenter och de forskarstuderande vid VH-fakulteten. De forskarstuderande har ett eget doktorandråd som utser representanter i olika nämnder och organ. Ordförande för doktorandrådet ingår i VMF:s styrelse. Det finns doktorandråd på alla SLU:s fyra fakulteter och ordföranden för dessa träffas via SLUSS för att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Förutom studiebevakningen så är studiesociala frågor ett viktigt område för VMF. Ansvaret för de studiesociala frågorna som till exempel studerandeskyddsombud och krishantering ligger också på utbildningsutskottet. Studerandeskyddsombudet bevakar arbetsmiljön och representerar studenterna på möten om detta. För krishantering har ett krisnummer och kriskort tagits fram genom SLUSS och detta nummer kan alla studenter ringa vid krissituationer.

Det finns 14 utskott och en fristående förening inom VMF. De anordnar en mängd olika sociala aktiviteter och bidrar till den speciella kåranda som finns inom VMF. Som exempel på aktiviteter kan nämnas Stutiscaféet som har öppet varannan tisdag, annat är chokladprovningar och föreläsningskvällar som anordnas, stipendier delas ut till studenter som vill åka utomlands och i anslutning till kårhuset finns en badtunna för uthyrning. Dessa fritidsaktiviteter ger möjlighet till kontaktskapande över program- och årskursgränser och en trevlig och värdefull paus i studierna.

Historia

VMF grundades 1868 under namnet Veterinärelevföreningen och var enbart till för veterinärstudenterna, som på den tiden studerade i Stockholm. 1977 stod Campus Ultuna färdigt och 1978 var hela veterinärutbildningen flyttad till sin nuvarande plats i Uppsala.

Djursjukskötarna är en mer nytillkommen yrkesgrupp och den första varianten av deras utbildning, djursjukvårdarutbildningen, uppstod 1984 i form av en ettårig utbildning. Denna utbildning har genomgått stora förändringar med tiden och idag är djursjukskötarprogrammet ett 3-årigt kandidatprogram. Djursjukskötaren är ålagd ett krav på yrkeslegitimation sedan 2010, 2012 flyttades utbildningen från Skara till Uppsala där den ligger än idag och 2014 upptogs de i Veterinärmedicinska Föreningens verksamhetsområde.

Klassnamn

Klasserna på veterinär- och djurssjukskötarprogrammet har som tradition att välja ett gemensamt namn på sin klass. Detta är en tradition som gång långt tillbaka inom veterinärprogrammet och en tradition som djursjukskötarna anammade när de flyttades till Ultuna. På kåren finns det tavlor med alla klassnamn som hittills antagits.

Veterinär
År VI: IncrediVets
År V: Vetriarchy
År IV: RaVet
År III: Dogtors
År II: Veterinarius
År I: Amöbor*

DSS
År III: WilDSS
År II: DjuriSSter
År I: LegenDSS

År I (VET+DSS): Protozoer

*Plankton och Amöbor är namnet på de nyantagna klasserna fram tills dess att de valt sina klassnamn, traditionsenligt väljer Plankton sitt namn under termin 2 och Amöbor under termin 3. Tills dess Amöborna presenterat sitt namn under termin 3 kallas de Senioramöbor för att undvika förväxling med de nya Amöborna.