UU

VMF och utbildningsutskottet kämpar och slåss för sina medlemmars studier

Studiebevakning är VMF:s viktigaste uppgift som löpande sköts av Utbildningsutskottet.

VMF studiebevakar för veterinärprogrammets studenter, djursjukskötarstudenterna, TUVET-studenterna (tilläggsutbildning för utlandsutbildade veterinärer) och de forskarstuderande vid VH-fakulteten. De forskarstuderande har ett eget doktorandråd som utser representanter i olika nämnder och organ. Ordförande för doktorandrådet ingår i VMF:s styrelse. Det finns doktorandråd på alla SLU:s fyra fakulteter och ordföranden för dessa träffas via SLUSS för att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Vår studiebevakningsorganisation är stor och täckande.

Utbildningsutskottet består av en ordförande, två vice ordförande (en från veterinärprogrammet och en från djursjukskötarprogrammet), årskursrepresentanter från varje årskurs på veterinär- och djursjukskötarprogrammet (nio stycken), en representant för TU-VET, en mentorsansvarig och ytterligare två ledamöter.

• Ordförande är utbildningsansvarig på VMF och fungerar som en länk mellan utskottet och styrelsen och sitter i Programnämnden (PN) och Programrådet för veterinärprogrammet (PR-vet) för att föra medlemmarnas talan vidare. Ordförande håller även i utskottsmötena.

• Vice ordförande har ansvar för de studiesociala frågorna, och sitter i VH-fakultetens Lika Behandlingsutskott. Vice ordförande sitter även med på lärarmöten och för fram studenternas åsikter. Vice ordförande från djursjukskötarprogrammet går även på programrådet för djursjukskötarprogrammets (PR-DSS) möten.

• Årskursrepresentanternas uppgift är att fånga upp problem i årskurserna och föra dem vidare till UU. Till sin hjälp har de kursrepresentanter för varje kurs vilka fungerar som studenternas länk till kursledarna om det är problem och som även fångar upp mer kursspecifika problem.

Kursrepresentanterna för kommande läsår väljs alltid i slutet av vårterminen. Årskurs- och kursrepresentanterna ger en nära kontakt med varje årskurs vilket är väldigt bra då både små och stora frågor fångas upp och på så sätt har utbildningsansvarig bra kännedom om vad som händer och kan snabbt driva frågor vidare.

Studiebevakningen sker inte bara på UU:s möten och drivs av utbildningsansvarig och vice ordförande utan det är något som alla i styrelsen är engagerade i. Personliga kontakter med studenter som har studierelaterade problem sker i det närmaste dagligen och löses ofta direkt utan att det behöver tas upp på ett UU-möte.

​